VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁJOM VOZIDLA ZA ÚHRADU

1. Uzatvorenie zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

1.1 Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany.
1.2 Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) v mieste a čase určenom v zmluve alebo odovzdávacom protokole. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom odovzdávacieho protokolu. Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa odovzdania vozidla nájomcovi (podpisu odovzdávacieho protokolu).
1.3 Predmetom nájmu je druhovo určené vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v odovzdávacom protokole.
1.4 Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu depozit. Výška depozitu závisí od typu vozidla a jeho hranica sa pohybuje 300 €. Depozit bude vrátený nájomcovi po ukončení nájmu a vrátení vozidla prenajímateľovi v neporušenom stave spolu s príslušenstvom s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené užívaním vozidla. Depozit slúži aj na príp. náhradu škody, resp. zmluvnú pokutu vyplývajúcu z tohto zmluvného vzťahu a prenajímateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku voči nájomcovi s týmto depozitom.

2. Povinnosti prenajímatea.

Prenajímateľ sa zaväzuje:
2.1 Odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie vo vyhovujúcom technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky.
2.2 Poistiť vozidlo zákonnou poistkou za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
2.3 Vykonávať u prenajatého vozidla potrebné opravy a servisné prehliadky.

3. Povinnosti nájomcu.

Nájomca je povinný najmä:
3.1 Používať vozidlo riadne, pri zachovaní odbornej starostlivosti, spôsobom a v rozsahu danom účelom použitia, technickými podmienkami, pokynmi, návodmi a príslušnými predpismi; starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu vozidla o prevádzke vozidla a inštrukcie o hustení pneumatík.
3.2 Kontrolovať pred jazdou stav motorového oleja, chladiacej zmesi, brzdovej kvapaliny, tlak v pneumatikách a iné časti vozidla, ktoré by mohli následne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo poškodiť vozidlo. Prenajímateľ nezodpovedá za stav vozidla a prípadné škody na majetku alebo zdraví osôb používajúcich vozidlo v prípade, ak nájomca pred jazdou nekontroloval technický stav vozidla. Škody vzniknuté zanedbaním týchto povinností hradí nájomca v plnej výške.
3.3 Používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti, použitie vozidla na účasť na pretekoch, súťažiach a podobne, používanie vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov, ako aj jeho používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie vozidla, resp. s pokynmi prenajímateľa, nie je povolené. Nájomca nesmie prenechať užívanie vozidla inej osobe. Nájomca – právnická osoba, resp. podnikateľ môže určiť okruh vlastných zamestnancov oprávnených používať vozidlo, nesmie ho však prenechať inej právnickej osobe, resp. podnikateľovi. Okruh zamestnancov oprávnených užívať vozidlo musí byť vymedzený v nájomnej zmluve.
Nájomca nie je oprávnený vytvoriť k vozidlu akékoľvek zabezpečovacie, záložné, zádržné či iné právo v prospech tretej osoby ani umožniť také konanie inej osobe.
3.4 V prípade, že je auto vybavené autorádiom, ktoré je odnímateľné, vybrať rádio pred opustením vozidla a zabezpečiť ho proti odcudzeniu. V prípade, že je vozidlo vybavené autorádiom s odnímacím panelom, vybrať tento odnímací panel alebo kódovú kartu a zabezpečiť ich proti odcudzeniu.
3.5 Zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na vozidle bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu.
3.6 Na žiadosť prenajímateľa pristaviť vozidlo kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy za účelom kontroly, či sa vozidlo používa riadnym spôsobom. Prenajímateľ pritom nezodpovedá za škodu na majetku a veciach nájomcu nachádzajúcich sa alebo ponechaných vo vozidle.
3.7 Písomne ohlásiť prenajímateľovi bezodkladne (najneskôr však do 6 hod. od zistenia škody) každú haváriu, príp. inú škodu na vozidle spôsobenú jeho prevádzkou. Telefonické ohlásenie havárie, príp. inej škody na vozidle je nájomca povinný vykonať bezodkladne. Škodu na prenajatom vozidle je nájomca povinný v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR. V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie nájomca zodpovednosť za prípadné škody (napr. regresný nárok poisťovne uplatnený následne voči prenajímateľovi).
3.8 V prípade vzniku akejkoľvek poistnej udalosti na vozidle sa paušálne podieľať na likvidácii škody vo výške 300,- €, okrem prípadov niektorej z foriem zavinenia poistnej udalosti (úmysel alebo nedbanlivosť nájomcu), úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, kedy nájomca zodpovedá za spôsobenú škodu v plnej výške. Tým však nie je dotknutá povinnosť na zaplatenie akýchkoľvek ďalších povinností (napr. náhrad, sankcií a pod.) podľa platných právnych predpisov, zmluvy o nájme alebo týchto VOP. Pri každej poistnej udalosti, pri ktorej dôjde k poškodeniu alebo odcudzeniu akýchkoľvek častí na prenajatom vozidle alebo vozidla ako celku, je nájomca ďalej povinný vykonať všetky nevyhnutné úkony, najmä: pri poistnej udalosti
vozidla, zaistiť jeho odtiahnutie a dočasnú úschovu, ak je vozidlo nepojazdné, spojiť sa s prenajímateľom – oboznámiť ho so vzniknutou aktuálnou situáciou. Pokiaľ by nájomca opustil územie kryté poistením vozidla bez predošlého súhlasu prenajímateľa, teda bez poistenia vozidla, berie na seba všetku zodpovednosť a riziko za náhradu vzniknutej škody a všetky následky neoprávneného používania prenajatého vozidla a navyše zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každé takéto jednotlivé porušenie zmluvy.
3.9 V prípade odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 20 % z ceny vozidla, ktorú malo vozidlo v čase jeho odcudzenia.
3.10 Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie, je nájomca povinný prenajímateľovi takúto škodu nahradiť v plnom rozsahu. Táto povinnosť nájomcu sa vzťahuje napr. aj pri zavinení poistnej udalosti (úmysel alebo nedbanlivosť nájomcu), aj na prípad spôsobenia škody na vozidle v dôsledku požitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok.
3.11 V prípade, že bude vozidlom páchaná trestná činnosť v dôsledku zanedbania alebo porušenia povinností nájomcom, a vozidlo bude zadržané políciou, je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi ušlý zisk v zmysle uzavretej zmluvy o nájme za obdobie počas celého zadržania vozidla.
3.12 V prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku alebo v zahraničí (po písomnom súhlase prenajímateľa) okamžite vyžiadať súhlas prenajímateľa s vykonaním opravy, ktorý musí byť daný písomne (príp. mailom).
3.13 Zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu; ak sa v prípade odcudzenia vozidla nájomca nebude môcť preukázať platnými dokladmi od vozidla prevzatými od prenajímateľa pri prevzatí vozidla, alebo sa preukáže, že vozidlo nebolo patrične zabezpečené, zaväzuje sa uhradiť čiastku, ktorá sa rovná rozdielu obstarávacej ceny vozidla podľa kúpno-predajnej zmluvy a výškou plnenia príslušnej poisťovne. Ďalej sa nájomca zaväzuje uhradiť 100 % sadzby nájomného za každý deň, a to až do doby plnenia poisťovne, ako dohodnutú zmluvnú pokutu.
3.14 Niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením vozidla v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy. V prípade zavinenia škody nájomcom sa nájomca zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. V prípade vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí po súhlase prenajímateľa rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou, ustanovenia 3.8 s 3.10 týchto VOP platia primerane.
3.15 Oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Nájomca je taktiež povinný oznámiť prenajímateľovi vopred písomne mená vodičov, ktorí budú vozidlo viesť.
3.16 V prípade ukončenia nájmu vrátiť vozidlo riadne a včas, v čistom stave, tak, ako ho prevzal, so všetkými vecami v zmysle odovzdávacieho protokolu k vozidlu a s plnou nádržou PHM.
3.17 Dbať, aby nedochádzalo k neprimeranému opotrebovaniu alebo zničeniu funkčných zariadení vozidla. Pri poškodení alebo nadmernom znečistení exteriéru alebo interiéru vozidla, nezodpovedajúcemu bežnému používaniu, bude prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s čistením, resp. prípadnou opravou.
3.18 Za stratu dokladov a príslušenstva k prenajatému vozidlu (osvedčenie o TP, potvrdenie o zaplatení zákonného poistenia, kľúče od vozidla, odnímací panel od rádia, rádio) je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi náhradu škody v plnom rozsahu, ako aj zmluvnú pokutu vo výške 165,- € (zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom dohodnutú zmluvnú pokutu). Po opustení vozidla je nájomca povinný uvedené doklady a príslušenstvo k prenajatému vozidlu nenechávať vo vozidle.
3.19 Nájomca nie je oprávnený použiť vozidlo na cestu do krajín mimo EÚ alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ na to prenajímateľ neudelí svoj výslovný písomný súhlas.
3.20 Nájomca bol výslovne upozornený prenajímateľom, že vo vozidle, ktoré je predmetom nájmu, je zákaz fajčiť. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať tento pokyn. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 165,- € za každý prípad prepálenia čalúnenia sedadla, resp. akejkoľvek časti interiéru vozidla (napr. cigaretou a pod.). Zároveň sa nájomca zaväzuje prenajímateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za fajčenie vo vozidle (najmä ak bude interiér vozidla znečistený, resp. zapáchajúci dymom).
3.21 V prípade, ak prenajímateľ po vrátení vozidla zistí zámenu súčiastok na vozidle zo strany nájomcu alebo tretej osoby, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi nadobúdaciu cenu vymenenej súčiastky, ako aj zmluvnú pokutu vo výške trojnásobku nadobúdacej ceny pôvodnej súčiastky.
3.22 Nájomca je povinný vrátiť vozidlo s takým množstvom pohonných hmôt v nádrži, s akým ho prebral. Inak je povinný za každý liter pohonných hmôt v neprospech prenajímateľa uhradiť prenajímateľovi čiastku 2,- €. Okrem uvedenej čiastky za každý dotankovaný liter pohonných hmôt (do doplnenia nádrže) je Nájomca zároveň povinný uhradiť jednorazovú zmluvnú pokutu za porušenie tejto povinnosti vo výške 50,- €.
3.23 Uložené pokuty prenajímateľovi orgánom Policajného zboru za správny delikt spôsobený nájomcom je povinný nájomca na výzvu prenajímateľa uhradiť, vrátane tzv. objektívnej zodpovednosti nájomcu za vedenie vozidla počas jeho nájmu. Nájomca je povinný:

  • privolať políciu, prvú pomoc, zabezpečiť svedkov alebo iné potrebné dôkazy, zabezpečiť vozidlo proti vykradnutiu
  • zaistiť mená a adresy zainteresovaných strán / účastníkov a svedkov
  • uhradiť prenajímateľovi aj ďalšie náklady a škodu, ktorá prenajímateľovi vznikla za správny delikt spôsobený nájomcom porušením zákona o cestnej premávke v platnom znení, a to v plnej výške.

3.24 Nájomca je povinný užívať vozidlo tak, aby neznečisťoval interiér vozidla. V prípade, že nájomca odovzdá prenajímateľovi vozidlo a jeho interiér znečistený, zaväzuje sa uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100- €.

4. Nájomné a jeho splatnos

4.1 Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán. Denná sadzba nájomného je účtovaná za každých aj začatých 24 hodín.
4.2 Cena nájmu (denná sadzba nájomného) je stanovená v závislosti od dohodnutej doby nájmu. V prípade, ak nájomca na základe dohody s prenajímateľom predčasne ukončí zmluvu, je povinný zaplatiť nájomné vo výške dennej sadzby pre skutočnú dobu nájmu. 4.3 V cene nájomného sú uvedené náklady uvedené pod článkom 2 týchto všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel (vrátane poistenia zákonnej zodpovednosti za prevádzku vozidla). Pohonné hmoty hradí nájomca na vlastné náklady rovnako ako aj náklady na umývanie vozidla a čistenie interiéru vozidla, prípadné úrazové poistenie osôb užívajúcich vozidlo, poistenie batožiny alebo ďalšie náklady.
4.4 Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ je oprávnený upraviť dohodnuté nájomné s ohľadom na zmeny nákladov, predovšetkým na výšku poistného, cestnej dane a pod., ktoré nebolo v čase uzavretia nájomnej zmluvy možné predpokladať. Nájomné má prenajímateľ právo upraviť len v takej miere, ktorá zodpovedá zmene nákladov podľa predchádzajúcej vety. Takúto zmenu nájomného je prenajímateľ povinný písomne oznámiť nájomcovi v dostatočnom časovom predstihu.
4.5 Nájomné je nájomca povinný zaplatiť vopred, podľa dohodnutej doby nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Nad rámec dohodnutej doby nájmu vozidla je nájomca povinný zaplatiť nájomné do doby stanovenej prenajímateľom.
4.6 V prípade vypovedania, resp. ukončenia zmluvy zo strany nájomcu v rozpore s touto zmluvou alebo VOP, sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi škodu, ktorá prenajímateľovi vznikla predčasným ukončením zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že škodou, ktorá prenajímateľovi vznikla takýmto predčasným ukončením zmluvy, sa rozumie ušlý zisk, ktorého výška je určená nájomným za zostávajúci počet dní dohodnutej doby nájmu do skončenia pôvodného v zmluve dohodnutého nájmu vozidla.
4.7 V prípade porušenia zmluvnej povinnosti nájomcu zaplatiť dohodnuté nájomné riadne a včas v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku sa nájomca zaväzuje zaplatiť okrem dohodnutého nájomného aj zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý deň omeškania až do zaplatenia. Touto zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok prenajímateľa na úroky z omeškania v zmysle osobitného právneho predpisu.

5. Skonenie nájmu

5.1 Zmluva o nájme vozidla na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu.
5.2 Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím 14 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, ak v zmluve nie je ustanovené inak. Prenajímateľ je ďalej oprávnený ukončiť zmluvu aj okamžitým odstúpením od zmluvy, pokiaľ nájomca hrubo porušuje zmluvné podmienky alebo tieto všeobecné obchodné podmienky, osobitne podmienky uvedené v článku 3 VOP. Okamžité odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia nájomcovi. Za deň doručenia sa pokladá aj deň, kedy bolo prevzatie písomnosti odmietnuté nájomcom, ako aj deň uloženia zásielky na pošte. Prenajímateľ doručuje písomnosti nájomcovi len na adresu uvedenú v nájomnej zmluve. Pri nedodržaní týchto VOP nájomcom, osobitne podmienky uvedené v článku 3 VOP, počas nájomného vzťahu je prenajímateľ oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť a požadovať od nájomcu náhradu všetkých vzniknutých škôd a nákladov s odstúpením od zmluvy spojených. Zároveň platí, že ak nájomca závažne poruší ktorúkoľvek z hore uvedených podmienok, môže mu prenajímateľ bez predchádzajúceho oznámenia odobrať predmetné vozidlo a za tým účelom môže vstúpiť do priestorov, kde sa vozidlo nachádza a vziať si ho, pričom nájomca bude plne zodpovedný za všetky konania, nároky na škody, ktoré by nasledovali po takomto odobratí.
5.3 Ku dňu ukončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť vozidlo na miesto, odkiaľ ho prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že nájomca neodovzdá vozidlo na miesto, odkiaľ ho prevzal, je povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2,- € za každý km medzi miestom prevzatia vozidla prenajímateľom a miestom zmluvne stanoveného miesta odovzdania vozidla.
5.4 V prípade, že nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa vozidlo bez právneho titulu. V tomto prípade je prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie vozidla nájomcom, pričom nájomca je povinný niesť náklady resp. škody tým spôsobené.

6. Záverené ustanovenia

6.1. Prenajímateľ má výhradné právo na aktualizáciu a úpravu týchto podmienok.
6.2. Všeobecné obchodné podmienky sú spolu s odovzdávacím protokolom neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme dopravného prostriedku uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.